Vernieuwde Rampbestrijdingsplan Hoogwater ter inzage

27 december 2023

De vernieuwde versie van het rampbestrijdingsplan (RBP) Hoogwater 2023-2026 ligt nu ter inzage. In het RBP wordt beschreven hoe de hulpdiensten met elkaar samenwerken bij hoogwater van de Maas of de zijrivieren en beken. Inwoners kunnen tot en met woensdag 7 februari 2024 hun visie geven op het plan, alvorens de algemeen besturen van de beide Limburgse veiligheidsregio het RBP definitief vaststellen.

De veiligheidsregio’s zijn er om Limburg zo veilig mogelijk te maken en houden. Voor een aantal veiligheidsrisico’s stellen ze zogenoemde ‘rampbestrijdingsplannen’ op, waarin (samen)werkafspraken staan tussen de hulpdiensten. In het rampbestrijdingsplan staat nauwkeurig beschreven wie, wanneer, welke stappen neemt of mág nemen. Bij (dreigend) hoogwater moet immers direct duidelijk zijn wat hulpdiensten allemaal moeten doen om mensen en dieren in veiligheid te brengen.

Met de actualisatie worden op operationeel niveau verbeteringen doorgevoerd aan het geldende Rampbestrijdingsplan Hoogwater, zodat dat de crisisorganisatie beter is voorbereid op een volgende hoogwatersituatie. De nieuwste versie van het RBP is samengesteld door de veiligheidsregio’s in samenspraak met Rijkswaterstaat en Waterschap Limburg. De wet schrijft voor dat het rampbestrijdingsplan in ieder geval één keer per vier jaar wordt geüpdatet. Als de situatie daarom vraagt, worden de plannen al eerder aangescherpt. Van die mogelijkheid maken de veiligheidsregio’s nu gebruik, want in december 2022 was het plan ook al aangepast.

Nieuwe bepalingen

Het Rampbestrijdingsplan Hoogwater is herzien op basis van eerder in gang gezette initiatieven en het voortdurende werk van de betrokken ‘waterpartners’. In deze update zijn ook de punten meegewogen die burgers bij de voorgaande ter inzagelegging hebben ingebracht. Vorig jaar betrof de grootste wijziging het opnemen van afspraken over de zogenoemde ‘alarmeringswaarden’ bij de zijrivieren en het inzichtelijk krijgen van de problemen die zich kunnen voordoen bij hoogwater in die zijrivieren. De afspraken hebben we het afgelopen hoogwaterseizoen kunnen testen en de uitkomsten daarvan zijn meegenomen in deze update.

Daarnaast zijn er nu op detailniveau wijzigingen doorgevoerd in de operationele aanpak, bijvoorbeeld toegespitst op het verkrijgen van militaire bijstand, communicatie, internationale samenwerking en de eventuele toestroom van publiek. Ook is de lijst met kwetsbare objecten bijgewerkt en zijn evacuatieplannen (in samenwerking met gemeenten) gedetailleerder beschreven.  

Reageren mogelijk

Het vernieuwde RBP kan online bekeken worden via onderstaande link en ligt ook fysiek ter inzage bij zowel Veiligheidsregio Limburg-Noord als Veiligheidsregio Zuid-Limburg.

Inwoners van Noord- en Midden-Limburg kunnen het RBP uitsluitend op afspraak inzien bij het hoofdkantoor van Veiligheidsregio Limburg-Noord aan de Nijmeegseweg 42 in Venlo. Een afspraak kan per mail worden gemaakt via [email protected]. Reageren kan (binnen de gestelde termijn) per brief naar Veiligheidsregio Limburg-Noord, Postbus 11, 5900 AA Venlo of per mail via [email protected].  

Bescherming tegen hoogwater is een voortdurend proces. Alle betrokken partijen staan niet stil in het leren van de hoogwaterramp. Doordat er nog vele initiatieven lopen, zal het RBP in de toekomst regelmatig worden bijgewerkt. Het zal dus vaker voorkomen dat burgers gebruik kunnen maken van het recht van inzage.

Klik hier om het nieuwe RBP Hoogwater in te zien