Internationale samenwerking

Overstromingen, branden en ziekten stellen niet alleen de veiligheidsregio's en waterschappen aan Nederlandse zijde op de proef. Recente incidenten en de coronapandemie maakten dit meer dan ooit duidelijk dat ook de Belgische en Duitse hulpdiensten en crisisstructuren worden uitgedaagd. We staan samen voor de taak om te zorgen voor gezondheid en veiligheid in onze aangrenzende regio's. Internationale samenwerking is dus een must, kennis bundelen en informatie delen.

Mensen op brancard en hulpverleners die helpen

 

Gezamenlijke afspraken

Grensoverschrijdende samenwerking bij een crisis is geregeld in verdragen tussen landen. Meestal gericht op het verlenen of krijgen van bijstand in geval van nood. Verdragen zijn omgezet in afspraken (convenanten) met bijvoorbeeld Kreisen (districten in Duitsland) en Hulpverleningszones (België). Of in burenhulpovereenkomsten tussen brandweerkorpsen aan weerszijden van de landsgrens.

Uitvoeren en naleven van de  gemaakte afspraken in de praktijk is mensenwerk: persoonlijke contacten, gezamenlijke oefeningen en de voortdurende uitwisseling van plannen, aanpak en ervaringen. Personen kunnen echter wisselen of even niet beschikbaar zijn. Daarom is commitment van (crisis-)organisaties en besturen belangrijk voor solide samenwerking. Het ‘buitenlandbeleid’ van de VRLN heeft dan ook netwerkmanagement als speerpunt. 

ERMWIC (Euregionale Rijn-Maas-Waal Incidentbestrijding en Crisismanagement) is een samenwerkingsverband tussen Nederlandse en Duitse organisaties. Aan Nederlandse zijde zijn dat de veiligheidsregio’s Limburg-Noord, Noord- en Oost-Gelderland, Gelderland-Zuid, en Gelderland-Midden. Aan Duitse kant zijn dat de Bezirksregierung Düsseldorf en de Kreisen Kleve en Viersen.

Het Europese subsidieprogramma Interreg VI ondersteunt het project dat loopt van medio 2023 tot medio 2027.

Veiligheidsregio Limburg-Noord ligt centraal tussen België en Duitsland, maar is ook een ‘poort’ naar de rest van Nederland. De deelnemende veiligheidsregio’s hebben vergelijkbare internationale samenwerkingsbehoeften en belangen. VRLN nam het initiatief om een ‘Dreh und Angelpunkt’ te realiseren. In Zuid-Limburg bewijst het project EMRIC al twintig jaar de meerwaarde van zo’n internationale samenwerking.

Het project ERMWIC richt zich vooral op het versterken en uitbreiden van de internationale samenwerking op het gebied van opgeschaalde brandbestrijding, ambulancehulpverlening, rampenbestrijding en crisisbeheersing. Binnen specifieke werkvelden werken de betrokkenen samen. Netwerkvorming en uitgebreide uitwisseling van kennis en ervaringen staan centraal. Het hoogtepunt voor dit project is een internationale eindoefening in 2027. Dan zal blijken of de praktijk werkt zoals aan de tekentafel bedacht.

In september 2021 is een nieuw netwerk van Nederland en Noordrijn-Westfalen gelanceerd: het Netwerk Nederlandse Noordrijn-Westfaalse Niet-politiegerelateerde crisisbeheersing, kortweg N4.

N4 verdiept de grens overstijgende samenwerking. Het gaat om kennis delen en wederzijds inzicht in elkaars structuren. Met respect voor elkaars culturen. In N4 vinden verantwoordelijke partners van de Nederlandse veiligheidsregio's en de Duitse Kreisen en steden dicht bij de grens elkaar. In beide landen kan N4 rekenen op de steun van overheden, zoals provincies en ministeries.

De kick-off was in 2021 met de presentatie van de doelen en ambities van N4. Sindsdien komt de kerngroep gemiddeld twee keer per maand bij elkaar. In deze kerngroep zitten de veiligheidsregio's Limburg-Noord, Gelderland-Zuid, Gelderland-Midden en Noord- en Oost-Gelderland vanuit Nederland. De Bezirksregierungen Münster, Düsseldorf en Köln sluiten aan vanuit Duitsland.

Jaarlijks vinden er N4-netwerkbijeenkomsten plaats om kennis te delen en ervaringen uit te wisselen. Op het N4-platform, het digitale ontmoetingspunt, is alle informatie te vinden over het project waaronder een terugblik op de netwerkbijeenkomst in Münster in mei 2023.

Meer informatie over deze grens overstijgende samenwerking vindt u op de website van Bezirksregierung Düsseldorf of Bezirksregierung Münster.

Onze VRLN grenst ook aan België, aan de provincie Limburg. Ook hier liggen samenwerkingsafspraken onder de internationale samenwerking. Door ontwikkelingen in wetgeving en crisisstructuren in beide landen, worden deze steeds besproken. Met de Noodplanningsdienst van Belgisch Limburg is de ambitie uitgesproken om in 2022 deze samenwerking te versterken. Ook de andere veiligheidsregio’s (Zuid-Limburg en Brabant Zuidoost) die aan Belgisch Limburg grenzen, zijn hierbij betrokken. 

Heeft u vragen over een specifiek project of over de internationale samenwerking? Stuur een bericht naar [email protected].