Evenementenbeleid

Gemeenten zijn primair verantwoordelijk voor de pro actie en preventie binnen het integraal veiligheidsbeleid. Daarmee zijn zij ook verantwoordelijk voor het verstrekken van evenementenvergunningen. De operationele hulpdiensten (Veiligheidsregio, Brandweer, GHOR en de Politie) voorzien de gemeente daarbij van advies.

Vader met dochter op een festival

De adviezen van de operationele diensten zijn allen gericht op het voorkómen en beperken van gezondheids- en veiligheidsrisico’s bij evenementen en de voorbereiding op het bestrijden van een calamiteit. Echter, het is van belang dat de adviezen van de hulpdiensten op elkaar afgestemd worden en dat er uniformiteit is in de monodisciplinaire advisering.

Handreiking Evenementenveiligheid en Gezondheid Limburg

Samen met Veiligheidsregio Zuid-Limburg (VRZL), gemeenten en politie is het Limburgs evenementenorgaan (LEO) ingericht. De gezamenlijk ontwikkelde handreiking ‘evenementenveiligheid en gezondheid’ is de eerste stap naar meer duidelijkheid en minder (verschillende) regels, met instandhouding van het benodigde veiligheidsniveau.

Met deze handreiking wordt tegemoet gekomen aan de behoefte aan meer uniformiteit op Provinciale schaal enerzijds en ruimte voor maatwerk en flexibiliteit anderzijds. Tevens is invulling gegeven aan de behoefte aan praktische tools. De Handreiking biedt een  overkoepelend kader voor alle samenwerkingspartners bij de voorbereiding, uitvoering en nazorg van evenementen binnen Limburg.

Informatiekaarten voor evenementen

De GHOR heeft samen met haar partners informatiekaarten gemaakt over GHOR-thema's. Ook de brandweer heeft handige infokaarten met veiligheidsvoorschriften voor organisatoren van evenementen. In onderstaande infokaarten geven we extra informatie en tips op het gebied van veiligheid aan organisatoren en deelnemers van een evenement.