Coronavirus

06 augustus 2020 - 20:34

Alles over het coronavirus (COVID-19): maatregelen vanuit het kabinet, wat je zelf kunt doen en waar je actuele informatie vindt.

Update persconferentie 6 augustus: Grip op coronavirus met lokale maatregelen

De Nederlandse corona-aanpak is erop gericht het virus maximaal onder controle te krijgen, de zorg niet te overbelasten en kwetsbare mensen in de samenleving te beschermen. In de aanloop naar de zomerperiode hebben we gezien hoe belangrijk het is om ons aan de maatregelen te blijven houden. De besmettingen liepen terug en hierdoor konden we geleidelijk aan de maatregelen versoepelen.

Nog steeds leven gelukkig veel mensen de basisregels na. Maar wat ons zorgen baart is dat er ook heel veel mensen zijn die dit niet doen. Dat zien we terug in de recente uitbraken. Als we het tij met elkaar niet keren, dan dreigen we de grip op de verspreiding van het coronavirus weer te verliezen. En verspelen we de winst die we met elkaar in de afgelopen maanden hebben geboekt.

Daarom steunen we de lokale bestuurders om hun bevoegdheden in te zetten om het corona-virus onder controle te krijgen en gaan we enkele landelijke maatregelen verscherpen. Dat kan betekenen dat er lokaal extra maatregelen kunnen worden opgelegd, bovenop de landelijke geldende maatregelen. Lees meer...

Update 6 augustus: Gezamenlijke aanpak besmettingen Designer Outlet Roermond

Onlangs is er een aantal COVID-19 besmettingen geconstateerd onder personeelsleden van winkels in het Designer Outlet Roermond (DOR). Veiligheidsregio Limburg Noord, Designer Outlet en gemeente Roermond nemen samen maatregelen om de veiligheid en gezondheid van personeel en bezoekers te waarborgen. 

Op het Designer Outlet is bij zes personeelsleden in drie winkels besmetting geconstateerd. Twee winkels zijn gesloten. De GGD heeft een contactonderzoek uitgevoerd. Het Designer Outlet Roermond overweegt om een mondkapjesplicht in het Outlet in te voeren. Daarnaast heeft het Outlet een uitvoerig gezondheidsbeleid met onder andere in totaal meer dan 30 crowd-control managers die toezien op de 1,5 social distancing, worden de toiletten continue schoongemaakt en wordt de drukte in het centre voortdurend bewaakt door middel van klantentellers bij alle ingangen en meer dan 200 camera’s.

Gemeente Roermond, Veiligheidsregio en het Outlet werken continue samen om de situatie intensief te monitoren.

De oproep aan iedereen blijft:
- Vermijd drukte en houd 1,5 meter afstand.
- Was regelmatig intensief je handen, blijf thuis bij koorts of verkoudheid en laat je testen.


Update 4 augustus: Geen pilot in Toverland

Er is onduidelijkheid ontstaan over een mogelijke invoering van een pilot in Toverland. Daarbij zou de anderhalve meter-regel bij een achtbaan worden verlaten. Deze pilot past niet binnen de geldende kaders. Er is contact over geweest met de veiligheidsregio. Het formele standpunt is en blijft dat de anderhalve meter gerespecteerd moet blijven. Met de directie van Toverland is overleg geweest en de anderhalve meter regel wordt toegepast

Update 13 juli: Scholten doet verslag van aanpak bestrijding coronacrisis

Bij een gecoördineerde aanpak van een crisis (GRIP 4) is de voorzitter van een veiligheidsregio verplicht verantwoording af te leggen over de besluiten en de maatregelen die zijn genomen. Ondanks dat de coronacrisis nog niet voorbij is, heeft burgemeester Antoin Scholten, voorzitter van Veiligheidsregio Limburg-Noord, al verslag gedaan van de afgelopen periode. > Bekijk hier het verantwoordingsverslag.

Gecoördineerde aanpak
In de regio Wuhan in China dook in december 2019 het coronavirus op. Wereldwijd zijn er maatregelen genomen om verspreiding van het virus tegen te gaan, ook in Nederland. Op 27 februari werd de eerste besmetting in Nederland gemeld. Sindsdien heeft corona het openbare leven overgenomen. Die dag werd duidelijk dat een gecoördineerde aanpak van de bestrijding (GRIP 4) noodzakelijk is. De voorzitter van Veiligheidsregio Limburg-Noord kreeg daarmee de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden, zoals bedoeld in artikel 39 van de Wet Veiligheidsregio’s.

Opbouw verslag
Het digitale verslag is opgebouwd uit de volgende drie delen: samenvatting van de relevante cijfers en grafieken, een tijdslijn met een verhalende tekst, besluiten van het regionaal beleidsteam en de aanwijzingen van de minister en een korte impressie van de vragen, bezwaren en gerechtelijke procedures op de noodverordening.

Dit verslag ligt nu voor aan de raden van de vijftien gemeenten in Limburg-Noord.

Update 9 juli: Integrale werkwijze vergunningverlening evenementen

Woensdag 8 juli, is door het Regionaal Beleids Team van de Veiligheidsregio Limburg-Noord (met hierin alle burgemeesters van deze regio) besloten om tot een regionale werkwijze voor evenementen te komen. In lijn met de landelijke aanwijzing en noodverordening is een proces beschreven om de aanvraag en invulling van evenementen in Limburg-Noord te beoordelen. Tevens is een multidisciplinair adviesteam COVID-19 samengesteld. Dit team gaat dit proces ondersteunen en werkt nauw samen met de gemeenten en lokale partijen. Vanaf heden gaat deze werkwijze in. 

Een nieuwe aanvraag voor een evenementenvergunning die bij de gemeente wordt ingediend zal naast de reguliere beoordeling voortaan worden aangevuld met een COVID-scan. De gemeente voert deze scan zelf uit. Indien nodig wordt het evenement voorgelegd aan het multidisciplinair COVID-19 adviesteam van de Veiligheidsregio Limburg-Noord. Zij zullen de gemeente dan van een aanvullend advies voorzien. Lees meer over evenementenbeleid en corona.

We begrijpen dat er na de versoepeling vragen zijn omtrent de organisatie van evenementen en dat er behoefte is om weer deel te nemen aan sociale interactie. Toch blijft het, juist na de versoepeling, belangrijk om de aanwijzing te volgen. Alleen dan kunnen we er samen voor zorgen dat evenementen veilig en gezond (COVID-proof) plaatsvinden, zodat de verspreiding van het coronavirus voorkomen kan worden. 

Dat vraagt vanuit meerdere partijen veel onderlinge samenwerking, afstemming en begrip, vooral in deze beginperiode. We willen voorkomen dat er verschillen en onduidelijkheid ontstaat. 

Dat kan in de praktijk betekenen dat evenementen waar we allemaal lang naar uitgekeken hebben helaas (nog) niet door kunnen gaan of in een aangepaste vorm. Dat is de realiteit waar we vandaag de dag mee te maken hebben. Dat is nodig om er samen voor en met elkaar voor te zorgen dat we veilig en gezond blijven.  

 

Update 1 juli: Corona-maatregelen vanaf 1 juli versoepeld

Vanaf vandaag worden de coronamaatregelen opnieuw versoepeld. Zo wordt het maximum aantal mensen bij elkaar voor binnen aangepast naar 100 en voor buiten aangepast naar 250 personen.
Vooral voor sportscholen, sauna’s, wellness centra, coffeeshops en casino’s die vanaf vandaag hun deuren weer mogen openen, is dit een grote stap. Na lange periode gesloten te zijn geweest, kunnen ook deze bedrijven weer mensen ontvangen binnen de 1,5 meter samenleving.
Ook zijn alle binnen- en buitensporten weer mogelijk voor alle leeftijden. Voor alle leerlingen binnen het onderwijs vervalt de 1,5 meter afstandsregel. Voor personeel onderling en van personeel naar de leerlingen blijft de afstandsmaatregel wel gelden.
Discotheken en nachtclubs mogen op termijn open, als de situatie het toelaat en het virus onder controle blijft. Rond 1 september wordt dit opnieuw bekeken.

Evenementen
Evenementen zoals kermissen en braderieën worden onder voorwaarden weer mogelijk, als ook grotere buitenconcerten, festivals en sportevenementen. Daarvoor moeten wel eerst vergunningen worden afgegeven.
Hier wordt op dit moment een richtlijn voor opgesteld om aanvragen voor vergunningen eenduidig te beoordelen en overzichtelijker te maken. Ook komen er heldere en eenduidige protocollen voor kermissen. Het streven is om deze uiterlijk vrijdag 10 juli klaar te hebben.

Afstand houden en alert blijven
We krijgen meer ruimte, omdat we afstand houden. Daarom blijft de afstand van 1,5 meter nog steeds als belangrijkste regel overeind. Nog steeds is het van groot belang om gezond verstand te gebruiken bij alle activiteiten die we ondernemen en hierbij alert en waakzaam te zijn. We roepen dan op om ook in huiselijke omgeving hier aandacht aan te blijven besteden.
Alleen bij voldoende afstand kunnen we de ruimte houden die we nu weer krijgen.

De nieuwe noodverordening is te vinden via: vrln.nl/over/beleid

Update 26 juni: evenementen vanaf 1 juli weer toegestaan

Evenementen zijn vanaf 1 juli weer toegestaan. Dat is goed nieuws. Dat betekent weer een nieuwe stap naar meer ruimte, maar niet zonder regels. Naleving van de belangrijkste basisregels is met de nieuwe versoepeling belangrijker dan ooit.

Dat vanaf 1 juli weer evenementen mogelijk zijn, wil nog niet zeggen dat het ook direct per 1 juli gaat lukken. De verwachting is dat de protocollen en noodverordening medio volgende week beschikbaar komen. Daarna vindt pas besluitvorming plaats.

Evenementen vragen voorbereiding
Evenementen vragen veel voorbereiding. De verwachting is dan ook dat pas begin augustus weer evenementen echt kunnen gaan starten. Dat heeft onder andere te maken met de aanvraag van vergunningen, menskracht en het toetsen van de aanvragen aan de protocollen en de noodverordening.

1,5 meter regel leidend
Bij de toetsing blijft de 1,5 meter afstandsregel overal leidend. Bij kleine evenementen, zoals braderieën en jaarmarkten is daarnaast goede doorstroming en routing van belang.

Als er bij evenementen verder sprake is van een reservering, een vaste plek en een gezondheidscheck, dan is een onbeperkt aantal mensen toegestaan. Wordt hier niet aan voldaan, dan zijn buiten maximaal 250 mensen toegestaan en binnen 100 mensen. Voor grote evenementen zijn deze randvoorwaarden een hele uitdaging. Soms zal de conclusie zijn dat het onmogelijk is om het evenement binnen deze kaders te laten plaats vinden.

Centraal staat ‘wat is mogelijk’
Maar ga niet bij voorbaat uit van onmogelijkheden. Gemeenten staan klaar om met initiatiefnemers mee te denken bij het ontwikkelen van de plannen. Samen kijken naar mogelijkheden in plaats van alleen maar onmogelijkheden. Zijn er twijfels bij een plan, dan staat Veiligheidsregio Limburg-Noord voor de gemeenten klaar voor verdergaand advies en ondersteuning.

Maximaal meebewegen, zonder de maatregelen, de gezondheid en ieders veiligheid uit het oog te verliezen.


Update persconferentie 24 juni: 1,5 meter blijf norm per 1 juli

Opnieuw kunnen we een stap vooruit zetten in de corona-aanpak. We starten een nieuw hoofdstuk en gaan van een intelligente lockdown naar ruimte met regels. Algemene regels voor binnen en buiten. Die blijven nodig want het coronavirus is zeker niet verdwenen. De weg uit de coronacrisis hebben we ingezet met de volgende basisregels, die nog steeds van kracht zijn:    

- Heeft u klachten: blijf thuis en laat u zo snel mogelijk testen;
- Houd 1,5 meter afstand van anderen;
- Was vaak uw handen;
- Werk zoveel mogelijk thuis;
- Vermijd drukke plekken en reis zoveel mogelijk buiten de spits.

Die aanpak werkt. De piek aan besmettingen is voorbij, het virus hebben we onder controle gekregen. We kunnen uitgebreid testen en intensief bron- en contactonderzoek doen. Zo zijn we in staat snel en gericht bij te sturen en verspreiding van het virus tegen te gaan, daar waar het virus oplaait.

Wat zijn de richtlijnen vanaf 1 juli? Lees verder...

 

Update 16 juni: Aanpassing in de noodverordening

Veiligheidsregio Limburg-Noord heeft de noodverordening op een punt aangepast. De gemeenschappelijke was- en douchvoorzieningen mogen weer open, het verbod daarop is geschrapt.

Bijlage: Noodverordening update 16 juni 2020

Update 3 juni: Toch op vakantie? Ga dan wijs op reis

De zomer van 2020 wordt vanwege het coronavirus anders dan we gewend zijn. Met vakantie gaan is dit jaar minder vanzelfsprekend. Voor wie toch gaat, luidt het advies van het kabinet: bereid je goed voor en informeer jezelf. Hoe? Lees verder...

Update 29 mei: Versoepeling maatregelen vastgelegd in noodverordening

Op 6 mei 2020 kondigde het kabinet een stapsgewijze versoepeling van de coronamaatregelen aan. Op basis van de versoepeling vanaf 1 juni, heeft Veiligheidsregio Limburg-Noord een nieuwe noodverordening vastgesteld. De boodschap blijft: vermijd drukte en houd afstand. Alleen samen krijgen we Corona onder controle.

Horeca en terrassen
Vanaf 1 juni mag de horeca vanaf 12:00 uur weer open. Om verspreiding van het virus tegen te gaan geldt voor de opening van de horeca een aantal regels:
•    Er mogen niet meer dan 30 gasten binnen in de eet- en drinkgelegenheid aanwezig zijn en iedereen moet vooraf reserveren.
•    Terrassen moeten voldoen aan bepaalde inrichtingseisen.
•    Gasten maken gebruik van een zitplaats.
•    Gasten houden ten minste 1,5 meter afstand van elkaar, met uitzondering van personen die een gezamenlijk huishouden vormen.
Ook terrassen bij sportaccommodaties mogen open onder dezelfde voorwaarden als reguliere terrassen. De kantines bij sportaccommodaties blijven vooralsnog gesloten.

Markten
Markten zijn weer volledig toegestaan, inclusief de non-food kramen. Wel moeten bezoekers altijd 1,5 meter afstand tot elkaar kunnen houden.  

Cultuur en leisure
Vanaf 1 juni mogen onder voorwaarden ook bioscopen, filmhuizen, theaters, podia voor alle genres van muziek, musea en monumenten weer open voor publiek en mag men publiekgerichte activiteiten organiseren.

In gebouwen die voor publiek toegankelijk zijn, geldt een maximum van 30 personen per gebouw. Maar voor bioscopen, theaters en concertzalen is een uitzondering gemaakt. Hier geldt een maximum van 30 personen per van elkaar af te scheiden ruimte. Gelegenheden als bowlingbanen, escaperooms, binnenspeeltuinen en glow in the dark golf, mogen open met een maximum van 30 personen per gebouw. Ook hierbij geldt de 1,5 meter afstandsregel.

Gemeenschapshuizen
Ook gemeenschapshuizen en multifunctionele accommodaties kunnen weer open vanaf 1 juni. Daarbij geldt een beperking van maximaal 30 personen per gebouw. Ook hierbij geldt de 1,5 meter afstandsregel.

Sporten
Om de risico’s op verspreiding van het coronavirus te beperken, is het voorlopig nog verboden om binnen te sporten of te bewegen. Ook niet als dit onderdeel is van een afslanktherapie. Uitzonderingen hierop zijn topsport (op door NOC-NSF en KNVB aangewezen locaties), zwembaden en gymlessen op basisscholen (als onderdeel van het onderwijsprogramma).

Een fitnessclub die buiten (groeps)lessen kan organiseren, mag dat doen wanneer dat binnen de richtlijnen kan en wanneer deze activiteiten geen problemen veroorzaken voor de openbare orde.

Op medische indicatie kunnen onder andere fysiotherapeuten en revalidatietherapeuten ook binnen bewegingsoefeningen organiseren. Dit geldt alleen voor (para)medische beroepen. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd houdt hier toezicht op. In geval van twijfel kan overlegd worden met de inspectie.

Oefenwedstrijden in clubverband voor kinderen en jongeren tot en met 18 jaar zijn toegestaan. Voor jongeren van 13 tot en met 18 jaar geldt de afstandseis van 1,5 meter dan dus niet. Een potje voetbal is voor deze leeftijdsgroep hiermee weer toegestaan.

Samenkomsten
Vanaf 1 juni zijn samenkomsten met grotere groepen mensen weer toegestaan. Aanwezigen moeten daarbij wel 1,5 meter afstand van elkaar blijven houden. Evenementen blijven vooralsnog verboden tot 1 september. Onder evenementen vallen onder andere braderieën, festivals, popconcerten, betaald voetbalwedstrijden, straatfeesten en barbecues. In alle publieke gebouwen mogen weer mensen bij elkaar komen met een maximum van 30 personen.

Sanitaire voorzieningen
De toiletvoorzieningen in recreatiegebieden, parken en natuurgebieden mogen weer geopend worden voor publiek. Deze versoepeling geldt vooralsnog niet voor de gemeenschappelijke sanitaire voorzieningen in vakantieparken, kampeerterreinen en kleinschalige kampeerveldjes. De toiletvoorzieningen bij jachthavens mogen ook open, maar de gemeenschappelijke was- en douchevoorzieningen niet.

Maatregelen Pinksterweekend
Er wordt een zonovergoten Pintersteren voorspeld en het merendeel van Nederland geniet straks van een paar vrije dagen. De maatregelen die vorige week zijn ingevoerd, waaronder extra maatregelen in de binnensteden van Venlo en Roermond en het Designer Outlet in Roermond hebben vorig weekend voldoende gefunctioneerd. Deze maatregelen blijven dan ook ongewijzigd van kracht met het oog op het aanstaande Pinksterweekend.

Bijlage: Noodverordening update 1 juni 2020

Update 29 mei: Voorkomen van drukte

Vandaag is er een open brief namens de 15 burgemeesters van onze regio verstuurd naar alle regionale Duitse media. Dit om onze oosterburen te bedanken dat ze massaal gehoor hebben gegeven aan onze oproep om vorig weekend met Hemelvaart niet naar onze regio te komen. Tevens wordt gevraagd om dat ook dit Pinksterweekend niet te doen, als dat niet echt nodig is.

Update 29 mei: Persmoment 27 mei

De planning voor de versoepelingen van de coronamaatregelen in Nederland, blijft op hoofdlijnen van kracht. Dat heeft het kabinet woensdag 27 mei 2020 besloten. Minister-president Rutte lichtte de uitkomsten van het overleg na afloop toe tijdens een persmoment.

Per 1 juni kunnen we in Nederland opnieuw enkele maatregelen versoepelen, onder meer voor groepen, horeca, onderwijs en culturele instellingen. De basisregels blijven van kracht, zoals: handen wassen, 1,5 meter afstand houden, vermijd drukte, thuis blijven bij klachten en zoveel mogelijk thuiswerken. Op www.rijksoverheid.nl/coronavirus staat alle informatie.

Als de ontwikkelingen dat toelaten, volgen er per 1 juli nieuwe versoepelingen. Aan dat pakket zijn door het kabinet enkele categorieën toegevoegd. Het gaat om sportscholen en fitnessclubs, sauna’s en wellness, sport- en verenigingskantines en casino’s en speelhallen. Eerder gold 1 september als beoogde openingsdatum. Uiteraard gelden daarbij basisregels en aanvullende maatregelen. Definitieve besluitvorming hierover volgt eind juni, waarbij ook naar de positie van overige binnensporten wordt gekeken.

Buiten sporten tot en met 18 jaar
Jongeren van 13 tot en met 18 jaar kunnen vanaf 1 juni (georganiseerd en begeleid door sportverenigingen of professionals) buiten sporten zonder 1,5 meter afstand. Die versoepeling gold al voor kinderen tot en met 12 jaar. Sportwedstrijden blijven verboden.

Testen bij milde klachten, inclusief verlies reuk- of smaakvermogen
Iedereen met milde klachten die mogelijk duiden op het coronavirus, kan vanaf 1 juni via een landelijk nummer een afspraak maken om zich te laten testen bij de GGD. Om het coronavirus nu en de komende tijd onder controle te houden is uitgebreid testen en – bij besmetting – een bron- en contactonderzoek cruciaal. Verlies van reuk- of smaakvermogen is toegevoegd aan de lijst van klachten die kunnen duiden op besmetting met het coronavirus.

Zomervakanties
Ten aanzien van de situatie in de zomervakantie is de hoop uitgesproken dat hier volgende week meer informatie over gegeven kan worden. Vast staat wel dat de basismaatregelen die gelden, ook van toepassing zijn in de vakantiemaanden juli en augustus.

Virus onder controle houden
De Nederlandse corona‐aanpak is erop gericht het virus maximaal onder controle te houden, de zorg niet te overbelasten en kwetsbare mensen in de samenleving te beschermen. Er zijn door de naleving van de maatregelen goede resultaten bereikt; de cijfers laten een positieve ontwikkeling zien en dus komt er stap voor stap meer ruimte.

Het kabinet is begonnen met het aanpassen van maatregelen in de buurt, lokaal. Dat geeft meer drukte op straat, in het verkeer en in het openbaar vervoer. In juli volgen aanpassingen op regionaal niveau, later op landelijk niveau. Het toestaan van groepen gaat van klein naar groot om alles zo beheersbaar en georganiseerd mogelijk te laten verlopen.

Het versoepelen van maatregelen kan alleen als het virus onder controle blijft. Het moet dan ook behoedzaam gebeuren. Als het echt nodig is, dan kan en moet een besluit om meer ruimte te geven weer worden teruggedraaid.

Update 20 mei: Voorkomen van drukte

De Veiligheidsregio Limburg-Noord heeft vandaag een oproep aan de Duitse kooptoerist gedaan via de Duitse media. De reden hiervoor is dat het afgelopen zondag te druk was in het Outlet in Roermond en in de binnenstad van Venlo. Vooral de hoeveelheid aan Duitse kooptoeristen heeft ertoe geleid dat bijvoorbeeld de gemeente Venlo extra maatregelen in het centrum getroffen heeft. Ook het Outlet in Roermond heeft extra maatregelen moeten nemen.

Overvolle binnensteden en winkelcentra zijn op dit moment onwenselijk en schadelijk voor de volksgezondheid. Er moet dus in deze nieuwe situatie een “midden” worden gevonden. Wetende dat een sluiting van de grens en grenstoezicht niet mogelijk zijn ivm afspraken tussen beide landen zijn maatregelen op lokaal niveau noodzakelijk en moet er een beroep worden gedaan op het gezonde verstand van iedereen, ook van de Duitse (koop)toerist.

Er zijn versoepelingen van de maatregelen van kracht zowel in Nederland als in Duitsland en dit zal onherroepelijk leiden tot meer drukte op straat en in de centra ondanks dat de horecazaken nog steeds gesloten zijn. Onze inspanningen blijven er echter op gericht te voorkomen dat het Coronavirus verder wordt verspreid. Veel komt nu ook aan op het individuele gedrag van de bezoeker bij het naleven van de regels. Bij het niet naleven van de regels kan er echter nog steeds bekeurd worden waarbij een boete van 390 euro mogelijk is.

Centrale boodschap aan de Duitse (koop)toerist

 • Maak van uw bezoek aan de regio Noord en Midden Limburg GEEN gezellig dagje uit met de hele familie. Hemelvaartsdag en daarna mag simpelweg niet leiden tot grote drukte in de winkelcentra en het outlet
 • Doe heel gericht uw inkopen
 • Kom alleen
 • In Nederland geldt nog steeds dat anderhalve meter afstand tot elkaar gehouden moet worden, dat geldt dus ook voor de Duitse kooptoerist
 • Bent u verkouden of heb je griepklachten, blijf dan thuis
 • Volg altijd de aanwijzingen op van het personeel en handhavers, bij een overtreding is een boete van 390 euro mogelijk
 • Het kan voorkomen dat door verkeersmaatregelen in de steden u niet daar kunt komen waar u graag naar toe zou willen gaan omdat het te druk is waardoor u terug moet keren naar huis
 • Winkelstraten maar ook parkeergarages kunnen worden afgesloten als het druk dreigt te worden
 • Op campings, vakantieparken en jachthavens zijn de centrale sanitair-voorzieningen nog steeds gesloten
 • Horeca is in Nederland nog steeds gesloten.

Outlet Roermond

 • Het outlet in Roermond heeft extra maatregelen genomen. Onderstaand enkele van deze maatregelen.
 • De capaciteit om de 1,5 meter te waarborgen in de wachtrijen en in de winkelstraten wordt verhoogd.
 • Crowd control managers gaan de rijvorming managen. Deze toegewezen crowd control professionals zullen de wachtrij in het geheel verwijderen en de winkel tijdelijk sluiten indien de wachtrij onverhoopt toch te groot zou worden.
 • De toegestane bezoekersaantallen in het Outlet wordt verlaagd naar 3.000

Update 19 mei: Corona-aanpak: de volgende stap

Zolang het coronavirus onder controle blijft, komt er stap voor stap meer ruimte. Per 1 juni kunnen er in Nederland opnieuw enkele maatregelen versoepeld worden. Op Rijksoverheid.nl staan de aanpassingen overzichtelijk op een rij.


Update 14 mei: Versoepeling coronamaatregelen

Op 6 mei 2020 kondigde het kabinet een stapsgewijze versoepeling van de coronamaatregelen aan. Op basis van deze versoepeling is een nieuwe noodverordening voor de Veiligheidsregio Limburg Noord vastgesteld.

Versoepelingen
Vanaf 11 mei 2020 zijn er nieuwe versoepelingen van toepassing. Deze versoepelingen zijn opgenomen in de nieuwe noodverordening. Het gaat om de volgende aanpassingen:

 • Contactberoepen zoals kappers, fysiotherapeuten en schoonheidsspecialisten kunnen op afspraak weer aan de slag;
 • Bibliotheken mogen weer open;
 • Binnen- en buitenzwembaden mogen weer open;
 • Buiten sporten is voor personen van 19 jaar en ouder weer toegestaan, maar wel op 1,5 meter afstand;
 • Non-food kramen zijn weer toegestaan op de weekmarkten indien zij voldoen aan de afstandseisen.

Basisregels volgen
In deze nieuwe fase is het advies om een paar eenvoudige basisregels te volgen: houd altijd 1,5 meter afstand en vermijd drukte. Blijf thuis als je verkoudheidsklachten hebt. Als je benauwd bent of koorts hebt, blijven ook je huisgenoten thuis. Was regelmatig je handen. Alleen als we ons allemaal aan deze regels houden, geven we het coronavirus geen nieuwe kans. Dan kunnen we de komende tijd steeds meer beperkende maatregelen schrappen.
 

Update 7 mei: Nieuwe besluiten Veiligheidsregio Limburg-Noord

Vanaf maandag 11 mei kunnen we elkaar in Nederland iets meer ruimte geven en daarbij het coronavirus onder controle houden. Naleving van de belangrijkste basisregels is dan wel belangrijker dan ooit. Het versoepelen van maatregelen kan alleen als het virus onder controle blijft. De 1,5 meter afstand blijft altijd van kracht. Als het echt nodig is, dan kan en moet een besluit om meer ruimte te geven weer worden teruggedraaid. Maar het begint en eindigt met het gedrag van ons allemaal. Door thuis te blijven met klachten, drukte te vermijden, zoveel mogelijk thuis te werken, anderhalve meter afstand te houden en door ons te houden aan die belangrijke hygiëneregels:

• Was vaak je handen.
• Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
• Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
• Schud geen handen.
• Werk zoveel mogelijk thuis
• Vermijd drukte en geef elkaar de ruimte
• Zorg dat je altijd op 1,5 meter afstand van anderen kunt blijven, is dat niet mogelijk, ga dan ergens anders heen.
• Blijf thuis als je klachten hebt.

Besluiten Veiligheidsregio Limburg-Noord

1. Designer Outlet Roermond (DOC) in aangepaste vorm weer open

Het beleidsteam van Veiligheidsregio Limburg-Noord heeft na overleg met de gemeente Roermond en het DOC besloten dat het DOC in aangepaste vorm op maandag 11 mei de deuren weer mag openen. Het DOC kan starten met alle voorbereidende werkzaamheden om de maatregelen door te voeren en de heropening daarmee mogelijk te maken.

A. Veiligheidsregio Limburg-Noord is van mening dat het veiligheidsprotocol dat door het DOC is ingediend voldoende maatregelen bevat om de bezoeker veilig te laten shoppen. De heropening dient zich wel te beperken tot non-food. Ook foodtrucks zijn dus niet toegestaan. Vanaf 1 juni zijn er weer mogelijkheden als het gaat om de horeca en terrassen volgens de landelijke richtlijnen. Deze richtlijnen moeten dan ook toegepast worden in het DOC.

B. Het kabinet heeft gisteren aangekondigd dat de regel “blijf zoveel mogelijk thuis” verschuift naar” blijf thuis als je klachten hebt”. Het kabinet heeft hiermee de economische en maatschappelijke belangen meegewogen in de besluitvorming. Het “fun shoppen” wordt daarmee meer mogelijk dan voorheen. In de winkelstraten en winkels in de diverse centra van de steden worden maatregelen getroffen en/of voorbereid om het winkelen veilig en verantwoord te laten blijven. Het DOC doet dit nu ook. Met het DOC worden afspraken gemaakt om geregeld met de Veiligheidsregio te evalueren en te bekijken of er nog aanpassingen noodzakelijk zijn.

2. Grenstoezicht

De afgelopen weken is er een ontmoedigingsbeleid gevoerd aan de grens. Nu er zowel in Nederland als in Duitsland versoepelingen van de maatregelen zijn aangekondigd zal er automatisch meer grensverkeer gaan plaatsvinden. De marechaussee zal de komende weken dynamische patrouilles blijven uitvoeren aan de grenzen om de verkeersintensiteit te monitoren. Maar van een actief ontmoedigingsbeleid zoals dat de afgelopen weken is uitgevoerd, is geen sprake meer.

3. Winkelen en horeca

Door thuis te blijven met klachten, drukte te vermijden, zoveel mogelijk thuis te werken, anderhalve meter afstand te houden en je te houden aan de belangrijke hygiëneregels, zijn er dus versoepelingen van de bestaande maatregelen mogelijk. Dat betekent automatisch dat het dan drukker zal worden op straat en zeker in de verschillende winkelcentra van de steden. Dit in combinatie met het gedeeltelijk openstellen van de horeca en terrassen vraagt om maatwerk van de verschillende gemeenten, aangezien geen enkel centrum hetzelfde is. Veiligheidsregio Limburg-Noord doet dan ook een beroep op alle gemeenten om zo snel mogelijk met de verschillende betrokken partijen uit te werken hoe een centrum zo ingericht kan worden dat een bezoek hieraan veilig en verantwoord blijft en veiligheidsdiensten hun werk kunnen blijven doen. De gemeente heeft hierin de regie. Bij alle bovenstaande punten is overleg tussen de gemeente en de brandweer een voorwaarde. Daarbij blijft het advies: zoek niet de drukte op.


Update 6 mei: Nieuwe maatregelen; vermijd drukte, houd 1,5 meter afstand

Vanaf maandag 11 mei kunnen we elkaar in Nederland iets meer ruimte geven, en daarbij het coronavirus onder controle houden. Naleving van de belangrijkste basisregels is dan wel belangrijker dan ooit.

Daarom blijft voor iedereen gelden:
• Was vaak uw handen.
• Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.
• Gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
• Schud geen handen.
• Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen.
• Werk zoveel mogelijk thuis

Bent u ziek?
• Blijf thuis bij verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 graden Celsius.
• Heeft u ook koorts en/of benauwdheid? Dan blijven ook huisgenoten thuis. Als u 24 uur lang geen klachten heeft, mag u weer naar buiten.

Bent u 70 jaar of ouder of heeft u een kwetsbare gezondheid?
• Wees extra voorzichtig. Het kan verstandig zijn om voorlopig nog zoveel mogelijk thuis te blijven.

Vermijd drukte en geef elkaar de ruimte
• Zorg dat u altijd op 1,5 meter afstand van anderen kunt blijven.
• Is dat niet mogelijk, ga dan ergens anders heen.

Lees meer over 'Stap voor stap' en 'Hoe verder?'

Factsheet versoepelen maatregelen corona
Versoepelen van maatregelen kan alleen als het coronavirus onder controle blijft. Wat kan wanneer? Dat staat in deze factsheet.


Update 30 april: Grenstoezicht vanaf vrijdag 1 mei

Ook dit weekend zal de marechaussee een ontmoedigingsbeleid voeren bij de grensovergangen tussen Duitsland en Nederland. Het grenstoezicht start op vrijdag 1 mei, van oudsher een drukke Duitse dag in onze regio.

Ontmoedigingsbeleid
Het beleid is nog steeds dat ontmoedigd wordt om de grens over te gaan voor alleen boodschappen of een dagje uit. De veiligheidsregio heeft gisteren ook kennis genomen van de oproep van de Duitse overheid om ook de komende weken alleen de grens over te gaan als dit strikt noodzakelijk is. Het doen van boodschappen of een dagje uit valt hier niet onder. Het beleid van de Duitse overheid sluit daarmee naadloos aan bij het beleid van de veiligheidsregio en de Nederlandse overheid als het gaat om het grensverkeer.

Duitse bezoekers
De afgelopen weken hebben we gezien dat het aantal Duitsers dat een bezoek brengt aan onze regio tot een minimum is gedaald. Het grenstoezicht heeft als gevolg dat er files ontstaan aan de grensovergangen waardoor het aan de grens “druk” kan overkomen. Maar die “drukte” zegt natuurlijk niks over eventuele “drukte” in de steden in onze regio. Want die ”drukte” bleef uit. En het uitblijven daarvan is het doel van het grenstoezicht en het ontmoedigingsbeleid.

Ondernemers en maatregelen
De veiligheidsregio beseft heel goed dat er ondernemers zijn die voor een groot deel afhankelijk zijn van de Duitse kooptoerist. Maar wij hopen dat ook zij beseffen dat de maatregelen die genomen zijn en nog voortduren nodig zijn om een verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Grote groepen Duitse kooptoeristen dragen hier dan niet aan bij.


Update 29 april: Regionaal protocol richtlijnen sport en corona

Samen met de 15 gemeenten heeft Veiligheidsregio Limburg-Noord bindende richtlijnen opgesteld voor het buitensporten voor kinderen en jongeren.
Vorige week verruimde het kabinet de mogelijkheden hiervoor, maar stelde wel dat de gemeenten met de sportclubs in overleg moesten gaan om de verruiming goed te organiseren. De veiligheidsregio heeft daarbij gekozen voor een regionaal protocol waarmee lokale verschillen worden voorkomen. De noodverordening is daarvoor aangepast.

Verschil met richtlijnen via sportbonden
Veel sportclubs zijn aangesloten bij een sportbond. Vanuit daar zijn ook al richtlijnen aan de clubs toegestuurd passend bij de desbetreffende sport. Het protocol van Veiligheidsregio Limburg-Noord heeft betrekking op het sporten in totaal, ook als het niet bij een sportclub is.

Binnensporten georganiseerd buiten
Het protocol geeft daarnaast ook aan, dat bijvoorbeeld leden van binnensport-verenigingen georganiseerd buiten kunnen gaan sporten of zich kunnen aansluiten bij trainingen verzorgd door een buitensport-vereniging. Dit betreft ook jeugdverenigingen (zoals Scouting en Jong Nederland) als ze spelactiviteiten aanbieden die op bewegen gericht zijn.

Binnensport-accommodaties blijven gesloten
Belangrijk te melden is dat binnensport-accommodaties gesloten blijven. Dit geldt ook voor
binnen- en buitenzwembaden en fitnessruimtes. Douches, kleedkamers en kantines blijven overal gesloten. Gebruik van de openbare ruimte voor georganiseerd sporten of spelen, kan alleen na melding bij de gemeente. De gemeenten publiceren daarvoor een meldingsformulier op hun websites.

Bijlage: protocol met de regionale richtlijnen.


Update 23 april: Verlengde en gewijzigde maatregelen landelijk en regionaal

Het kabinet heeft afgelopen dinsdag mededelingen gedaan over de maatregelen in de Coronacrisis. Op de eerste plaats zijn de bestaande maatregelen verlengd tot 20 mei.

Verlenging van maatregelen
De verlenging van de maatregelen tot 20 mei betekent, dat ook het toezicht en de handhaving op de maatregelen wordt voortgezet. Veiligheidsregio Limburg-Noord gaat er van uit dat iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid neemt, als het gaat om het naleven van de maatregelen. De regel is dus nog steeds: ‘Blijf zoveel mogelijk binnen en ga alleen naar buiten als dit echt noodzakelijk is en pas de 1,5 meter maatregel toe’. Dit geldt ook op Koningsdag 27 april aanstaande en de andere feestdagen die volgen.

Sporten kinderen en jongeren
Er is ook een aantal wijzigingen. De eerste wijziging gaat in op 29 april, waarbij kinderen en jongeren tot en met 18 jaar onder begeleiding georganiseerd weer buiten kunnen sporten. Voor jongeren van 13 tot en met 18 jaar geldt hierbij wel de anderhalve meter maatregel. Kantines, kleedlokalen en douchevoorzieningen blijven gesloten. Het gaat dus alleen maar om trainingen en niet om wedstrijden. Gemeenten maken hierover afspraken met sportverenigingen en buurtsportcoaches. Veiligheidsregio Limburg-Noord maakt samen met de gemeenten richtlijnen om ervoor te zorgen dat de uitvoering zoveel mogelijk regionaal wordt aangepakt, zodat er zo min mogelijk lokale verschillen ontstaan. Doorslaggevend in de uitvoering zijn de landelijke richtlijnen.

Open gaan basisscholen
Een tweede moment is 11 mei, als de basisscholen in aangepaste vorm weer opengaan. Het speciale onderwijs gaat dan voor 100% open. Ook de dag- en gastouderopvang openen dan hun deuren. Op dit moment wordt gewerkt aan landelijke richtlijnen, in samenwerking met onderwijsorganisaties, die vervolgens leidend zijn in de uitvoering op de scholen.

Grenstoezicht en ontmoedigingsbeleid
Veiligheidsregio Limburg-Noord laat verder weten dat, de komende twee weekenden het grenstoezicht en ontmoedigingsbeleid door de marechaussee blijft, zoals de afgelopen weken is uitgevoerd. Het grensverkeer is de afgelopen weken geminimaliseerd en het overgrote deel van de Duitse bezoeker gaat in op het verzoek van de marechaussee om terug te keren. Speciale aandacht is er voor vrijdag 1 mei, van oudsher een Duitse vrije dag.


Update 21 april: Maatregelen corona verlengd

We gaan samen door met de corona-aanpak in Nederland. Handen wassen, zoveel mogelijk thuisblijven, thuiswerken, afstand houden - alle maatregelen die de deskundigen ons adviseren - worden verlengd. Wel komt er voorzichtig meer ruimte voor kinderen en jongeren.

Met de corona-aanpak gaat het heel langzaam de goede kant op. We hebben veelal een manier gevonden om ons dagelijks leven praktisch in te vullen, ook al is dat lang niet altijd makkelijk. Medewerkers in de zorg doen hun uiterste best om iedereen de zorg te geven die zij nodig hebben. Er worden nog steeds mensen in het ziekenhuis opgenomen vanwege corona, maar de aantallen gaan gestaag omlaag.

Hoewel de situatie nog heel fragiel is, komt er nu voorzichtig ruimte. Ruimte die ook nodig is. Bijvoorbeeld bij ouders die hun werk moeten combineren met de schoolbegeleiding van hun kinderen. Ruimte ook voor kinderen en jongeren die hun school, sport en spel missen. Dat is de verdienste van ons allemaal: omdat we ons aan de maatregelen houden, kunnen we kleine stapjes zetten.

Het kabinet heeft besloten de meeste maatregelen te verlengen tot en met 19 mei; in de week vóór 19 mei beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna nodig is. Op de website van Rijksoverheid en op onderstaande afbeelding staat overzichtelijk wat er wijzigt plus de ingangsdatum. De praktische invulling van onderstaande wijzigingen krijgt de komende tijd verder vorm in samenspraak met betrokkenen.

Lees verder op de website van Rijksoverheid

 

Update 16 april: ook dit weekend grenstoezicht

 

Net zoals het afgelopen Paasweekend houdt ook komend weekend de marechaussee grenstoezicht bij de grensovergangen tussen Duitsland en Nederland.

Dat besloten de burgemeesters van de Veiligheidsregio Limburg-Noord in overleg met de marechaussee.

Het ontmoedigingsbeleid wordt daarmee voortgezet. Het doel van het beleid is om het grensverkeer te minimaliseren. Dat het ontmoedigingsbeleid heeft gewerkt, bleek op de plekken waar het normaal gesproken erg druk is in Noord- en Midden-Limburg en het tijdens afgelopen weekend niet. Het is wel belangrijk om hier mee door te gaan. Een versoepeling van het beleid is dan ook nog niet aan de orde.  Lees meer.


Update 8 april: Statement Veiligheidsregio Limburg-Noord

Het Regionale Beleidsteam (alle burgemeester van Noord en Midden Limburg) van de Veiligheidsregio Limburg Noord heeft met het oog op de komende dagen (donderdag t/m maandag) een statement uit laten gaan. Van oudsher zijn deze dagen drukke dagen waarbij veel Duitse kooptoeristen onze regio bezoeken of naar onze regio komen voor een langer verblijf. Het statement is ook verspreid onder de Duitse media en wordt via de ondernemersverenigingen van de diverse gemeenten verspreid onder de ondernemers in onze regio. Ook wordt een beroep gedaan aan de gemeenten om het statement te verspreiden via de gemeentelijke communicatie kanalen.

1. Er wordt vanaf donderdag tot en met maandag en indien nodig ook daarna een ontmoedigingsbeleid gevoerd aan de grensovergangen. Dat betekent dat de marechaussee Duitse auto’s kan aanhouden waarna gevraagd wordt naar de reden van het bezoek aan Nederland. Als er geen dringende reden is om de grens over te gaan wordt vriendelijk doch dringend verzocht om te draaien. Shoppen of vakantie vieren is dus geen dringende reden.

2. Aan alle ondernemingen, vakantieparken, campings en jachthavens die vanaf donderdag tot en met maandag en daarna geopend zijn wordt dringend verzocht maatregelen te nemen betreffende de hygiëne en de 1,5 meter maatregel. We zien dat veel ondernemingen dit al doen door bijvoorbeeld een maximaal aantal klanten tegelijkertijd toe te laten in de winkel, 1 persoon per familie toe te laten, verplicht een winkelkarretje te gebruiken en winkelkarretjes schoonmaken bij supermarkten etc. Voor vakantieparken, campings en jachthavens geldt dat voorzieningen verplicht afgesloten moeten zijn. In het operationeel team van de veiligheidsregio wordt op zeer korte termijn bekeken of campings en jachthavens in de gemeente Roermond op voorhand gesloten moeten worden. Dit op verzoek van de burgemeester van Roermond.

Mocht het zo zijn dat ondanks het ontmoedigingsbeleid bij de grens het toch uit de hand dreigt te lopen en /of de ondernemer onvoldoende maatregelen heeft genomen dan wordt er overgegaan tot onmiddellijke sluiting van de individuele onderneming en/of het gebied waar de onderneming zich in bevindt. De beide veiligheidsregio’s in Limburg voeren hiermee hetzelfde beleid uit.
Er zal dan ook juist op die plekken waar normaal gesproken Duitse toeristen zich verzamelen veel gecontroleerd worden door politie en handhaving.

3. Ondernemers wordt verzocht per direct te stoppen met reclamecampagnes in de Duitse media waardoor Duitse kooptoeristen niet langer in de verleiding worden gebracht de grens over te gaan om hier inkopen te doen.

4. De media in Limburg wordt dringend verzocht geen advertenties meer te plaatsen / te vertonen van Duitse winkels zodat Nederlanders niet langer in de verleiding worden gebracht de grens over te gaan om daar inkopen te doen.

5. Blijf zoveel mogelijk thuis en stop de verspreiding van het Coronavirus.
Het landelijk beleid blijft van kracht, ook tijdens het Paasweekend. Blijf zoveel mogelijk thuis en ga alleen naar buiten als dat echt nodig is, bijvoorbeeld om boodschappen te doen, of voor een frisse neus. Blijf in dat geval in uw eigen buurt en vermijd drukke plekken. Blijf bovendien in Nederland en ga niet de grens met Duitsland en België over. Houd altijd 1,5 meter afstand van anderen (twee armlengtes). Was uw handen meerdere keren per dag met water en zeep.


Update 2 april: Noodverordening aangescherpt

Voorzitter van Veiligheidsregio Limburg-Noord, Antoin Scholten, heeft op donderdag 2 april 2020 en daarna op vrijdag 3 april 2020 een nieuwe noodverordening vastgesteld. Daarna zijn er op vrijdag 10 april twee aanvullingen gedaan: 2.2c en 4.2c. In deze verordeningen zijn aanvullende, verscherpte maatregelen opgenomen ten opzichte van de noodverordening van 27 maart. Dit alles om de verdere verspreiding van het coronavirus zo veel mogelijk te voorkomen.
Met deze aanvullingen op de noodverordening sluiten de gemeenten van Veiligheidsregio Limburg-Noord maximaal aan bij het landelijke beleid. Naast enkele kleine technische correcties zijn er aanvullingen voor het sluiten van gemeenschappelijke sanitaire voorzieningen en uitbreiding van handhavers.

Gemeenschappelijke sanitaire voorzieningen
Het is verboden sanitaire voorzieningen in de vorm van gemeenschappelijke toilet-, was- en douchevoorzieningen zowel op of bij recreatieparken, vakantieparken, kampeerterreinen en kleinschalige kampeerveldjes als bij parken, natuurgebieden, jachthavens en stranden geopend te houden.

Uitbreiding handhavers
Om maximaal toe te kunnen zien op de handhaving van de noodverordening wordt de capaciteit van de bijzonder opsporingsambtenaren (BOA) uitgebreid. Door deze aanvulling zijn de BOA’s van de provincie, RUD Limburg Noord, wildbeheereenheden en Servicecentrum MER nu ook opgenomen in de noodverordening.

De nu geldende noodverordening is vrijdagmiddag per onmiddellijke ingang van kracht gegaan. Ondanks het mooie weer dat voor deur staat, vertrouwt de veiligheidsregio erop dat iedereen de noodverordening naleeft.

Bijlage:
1) Aangescherpte noodverordening (update 10 april)
2) Aanwijzingsbesluit Mookerplas (15 april)
3) Bijlage Aanwijzingsbesluit Mookerplas (15 april)


Update 6 april: Sirenes gaan af op maandag 6 april

Iedere eerste maandag van de maand om 12.00 uur worden alle sirenes in Nederland getest. Ook tijdens deze coronacrisis op maandag 6 april. Iedere maand gaan de sirenes af, zodat iedereen de sirene herkent bij een ramp of zwaar ongeval. Het afgaan van de sirenes duurt 1 minuut en 26 seconden.

Wanneer de sirenes langer en meerdere malen achter elkaar afgaan, is er sprake van alarm. Ga dan direct naar binnen, sluit deuren en ramen en zet elektronische ventilatie uit. Er volgt meer informatie via radio of tv van onze regionale calamiteitenzender L1.

Sirenes gaan niet af op nationale herdenkings- of feestdagen
In mei en juni gaan de sirenes niet af, omdat de eerste maandag van de maand op Dodenherdenking en Tweede Pinksterdag valt.


Update 31 maart: Coronamaatregelen verlengd tot en met dinsdag 28 april

Het kabinet heeft 31 maart besloten dat alle coronamaatregelen in Nederland worden verlengd tot en met dinsdag 28 april. In de week vóór 28 april beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna nodig is. Voor het aanstaande Paasweekeinde is het dringende advies om ook dan thuis te blijven.

Onder andere sportaccommodaties, horeca en kinderopvang blijven dus dicht tot en met 28 april. Scholen blijven in ieder geval dicht tot na de meivakantie. Het verbod op evenementen blijft tot 1 juni van kracht.

De verlenging is noodzakelijk om de verspreiding van het coronavirus te kunnen controleren, kwetsbare groepen te beschermen en ervoor te zorgen dat zorgverleners en ziekenhuizen de grote druk aankunnen. Er moet voldoende bewijs zijn in vermindering van het aantal ziekenhuisopnames en de capaciteit op de intensive care afdelingen alvorens met zekerheid te kunnen zeggen dat de epidemie onder controle is en dus de maatregelen heroverwogen kunnen worden.

> Meer informatie (Rijksoverheid)


Update 27 maart: Aangescherpte noodverordening corona van kracht

Plaatsvervangend voorzitter van Veiligheidsregio Limburg-Noord, Rianne Donders–de Leest, heeft vrijdag 27 maart 2020 een nieuwe noodverordening vastgesteld. In deze verordening zijn de aangescherpte maatregelen vertaald die het kabinet afgelopen maandag aankondigde om de verdere verspreiding van het coronavirus zo veel mogelijk te voorkomen. Met deze aangepaste noodverordening sluiten de gemeenten van Veiligheidsregio Limburg-Noord maximaal aan bij het landelijke beleid.

Verbod op groepsvorming
In de noodverordening is bepaald dat samenscholingen niet zijn toegestaan. Het is voor alle inwoners in de regio verboden om (in de publieke ruimte) zich op te houden in een groep van drie of meer personen, tenzij zij zich houden aan de minimale afstand van ten minste 1,5 meter. Personen die één huishouden vormen en kinderen tot en met 12 jaar zijn hiervan uitgezonderd.

Wijziging beleid markten
In de noodverordening tot nu toe was een verbod opgenomen voor markten. Met het nieuwe, landelijke beleid, in navolging van de uitspraken van minister Grapperhaus, is de eerdere noodverordening in overeenstemming gebracht met dit landelijk beleid. Hiermee is het mogelijk gemaakt, afhankelijk van de lokale situatie, markten toe te staan. Deze mogen uitsluitend bestaan uit foodkramen. Ook hier gelden de voorschriften voor afstand en hygiëne.

Eenduidige handhaving
Verder is vandaag afgesproken dat beide veiligheidsregio’s in Limburg zo veel mogelijk op de zelfde wijze gaan handhaven. "Vandaag hebben wij met alle burgemeesters van onze regio via een videoverbinding met elkaar gesproken. Over het algemeen zijn wij zeer tevreden over de manier waarop onze inwoners de maatregelen opvolgen. De noodverordening is vooral bedoeld om op te kunnen treden als dat nodig is", licht burgemeester Donders-de Leest de genomen maatregelen toe.

De noodverordening is vrijdagmiddag per onmiddellijke ingang van kracht gegaan.

Bijlage:
1) Aangescherpte noodverordening corona


Update 26 maart: Coronacentrum Roermond opent in De Oranjerie

Huisartsen en zorginstellingen in Noord- en Midden-Limburg openen vrijdag 27 maart het Coronacentrum Roermond in Van der Valk Theaterhotel De Oranjerie. Dit centrum bestaat uit een Thuiszorghotel en Huisartsenpost. Door een nauwe samenwerking tussen eerstelijns zorgorganisaties kunnen op COVID-19 verdachte patiënten gezamenlijk worden opgevangen.

Op de website van Coronacentrum Roermond vindt u meer informatie.


Update 23 maart: Aanvullende maatregelen kabinet

Maandag 23 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus.

 • Blijf zoveel mogelijk thuis
 • Blijf thuis als je last hebt van neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts
 • Kappers, nagelsalons en schoonheidsspecialisten sluiten t/m 6 april
 • Alle bijeenkomsten en evenementen worden afgelast tot 1 juni

> Meer informatie

Update 18 maart: Dringend verzoek om medewerking

Veiligheidsregio Limburg-Noord en Veiligheidsregio Zuid-Limburg vragen dringend uw medewerking om verspreiding van het coronavirus te voorkomen.

België heeft op 18 maart strenge controles aan de grensovergangen ingevoerd op niet-essentiële verplaatsingen. De grens oversteken door Nederlanders naar België voor bijvoorbeeld tanken, boodschappen doen, wandelen, fietsen of vakantie wordt door de Belgische overheid vooralsnog niet meer toegestaan. Alleen mensen die over een werkgeversverklaring beschikken, mogen de grens nog oversteken.

Om sluipverkeer te voorkomen, zijn of worden kleinere toegangswegen naar België volledig afgesloten. Hoor je bij de groep die met een werkgeversverklaring de grens over mag? Dan kan het zijn dat je niet meer op alle plekken door kunt en moet omrijden. Rijd dus via de grote wegen.

Ook de Duitse overheid raadt niet essentieel grensverkeer af. Ook hiervoor vragen wij uw medewerking.

Elke besmetting is er één te veel. Houd 1,5 meter afstand en neem de hygiënemaatregelen in acht.

Bedankt voor uw medewerking. Blijf gezond!


Update 17 maart: Sluiting Designer Outlet Roermond per zaterdag 21 maart 08.00 uur

Antoin Scholten, burgemeester van Venlo, heeft vanuit zijn functie en bevoegdheid als voorzitter van Veiligheidsregio Limburg-Noord besloten dat per zaterdag 21 maart 08.00 uur het Designer Outlet Roermond gesloten wordt. Hij heeft dat middels een verordening aan zijn collega in Roermond laten weten.

Zoals bij alle maatregelen die genomen worden, is ook hier het gezondheidsperspectief leidend geweest in het besluit. Veiligheidsregio Limburg-Noord wil voorkomen dat vele kooptoeristen uit binnen- en buitenland de outlet bezoeken, nu er al enige dagen strenge maatregelen gelden. Met het besluit wordt er dan ook een beroep gedaan op de kooptoerist uit binnen- en buitenland om het gezonde verstand te gebruiken en niet de drukte op te zoeken, ook niet in de gemeenten net over de grens.

Bijlage:
1) Noodverordening sluiting Designer Outlet Roermond


Update 17 maart: Geen weekmarkten meer in Noord- en Midden-Limburg

Antoin Scholten, burgemeester van Venlo, heeft vanuit zijn functie en bevoegdheid als voorzitter van Veiligheidsregio Limburg-Noord besloten dat per direct alle weekmarkten in alle 15 gemeenten in Noord- en Midden-Limburg niet meer gehouden mogen worden. Hij heeft dat middels een verordening aan zijn collega’s laten weten. Zoals bij alle maatregelen die genomen worden is ook hier het gezondheidsperspectief leidend geweest in het besluit.

Het is ondoenlijk om bij een weekmarkt de regel 'niet meer dan 100' en 1,5 meter afstand voor elkaar te krijgen. Dit in tegenstelling tot een supermarkt of winkel waar wel maatregelen genomen kunnen worden middels deurbeleid en medewerkers die ervoor zorgen dat mensen in een rij voldoende afstand bewaren. Bovendien vindt de veiligheidsregio het onwenselijk dat vanuit Duitsland en België 'klanten' de markten bezoeken waarbij er geen gezondheidsmaatregelen genomen worden. De Belgische en Duitse gemeenten en pers zullen op de hoogte worden gebracht van het besluit waarmee ook een beroep wordt gedaan op de Belgische en Duitse kooptoerist om het gezonde verstand te gebruiken en niet de drukte op te zoeken, ook niet in de gemeenten net over de grens.

Bijlage:
1) Noodverordening weekmarkten


Update 16 maart: Noodverordening voor gemeenten Noord- en Midden-Limburg vastgesteld

Burgemeester Antoin Scholten van Venlo heeft als voorzitter van Veiligheidsregio Limburg-Noord op woensdag 18 maart een noodverordening ingesteld voor alle 15 gemeenten in Noord- en Midden-Limburg. De maatregelen die het kabinet landelijk heeft afgekondigd tegen het coronavirus, zijn hiermee in regels vastgelegd.
 
Justitie en gemeenten kunnen met deze verordening handhaven als een maatregel die het kabinet afgekondigd heeft niet wordt nageleefd. Dan moet bijvoorbeeld gedacht worden aan het niet mogen houden van een evenement met meer dan 100 personen maar ook de verplichte sluiting van de horeca en andere uitgaansgelegenheden.
 
Er mag bijvoorbeeld wel via een uitgifteloket eten gehaald worden maar het mag niet genuttigd worden op het terrasje behorende bij de horecagelegenheid.

De voorzitter van de veiligheidsregio, en burgemeester van Venlo, ziet dat de inwoners in onze regio zich al zeer serieus aan de maatregelen houden. Hij verwacht dan ook geen gebruik te hoeven maken van deze verordening om de maatregelen te handhaven.

De verordening wordt ingezet in het belang van de volksgezondheid en tegen verdere verspreiding van het coronavirus.

Bijlagen:
1) Noodverordening
2) Noodverordening - aanwijzingsbesluit


Vooral mensen uit kwetsbare groepen worden getest
De huisarts/GGD test niet meer iedereen die mogelijk het coronavirus (COVID-19) heeft, omdat er een landelijke maatregel is om thuis te blijven bij de eerste klachten. Heb je klachten die op het coronavirus wijzen, blijf thuis totdat je minstens 24 uur geen klachten meer hebt. De (huis)arts bepaalt of iemand met klachten getest moet worden. Dit zijn vooral mensen uit kwetsbare groepen die meer risico lopen op een ernstig verloop van de ziekte en waarbij het voor de juiste behandeling belangrijk is om zeker te weten of ze het coronavirus hebben.


Bel alleen je huisarts bij ernstige klachten
Heb je klachten zoals koorts (meer dan 38 graden Celsius) en hoest je of adem je moeilijk? Dan kun je bellen met de huisarts. Als de klachten overeenkomen met het coronavirus word je dus niet meer standaard getest. > Meer informatie


Aanvullende maatregelen tegen verspreiding coronavirus in Nederland
Zondag 15 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. Scholen en kinderdagverblijven sluiten tot en met maandag 6 april. Datzelfde geldt voor eet- en drinkgelegenheden en sport- en fitnessclubs.              > Meer informatie
 

Informatie

Hier vind je de meest actuele informatie omtrent het coronavirus in Noord- en Midden-Limburg. GGD Limburg-Noord informeert inwoners via:

Wat kun je doen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen?

De belangrijkste maatregelen die je kunt nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, zijn eenvoudig. Deze maatregelen, ook wel hand- en hoesthygiëne genoemd, gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen voorkomen. Het is dus altijd belangrijk om deze op te volgen:

 • Was je handen regelmatig met zeep
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes eenmalig
 • Schud geen handen

Nuttige links

Contact

 • Algemene vragen over het coronavirus? 0800-1351 (Rijksoverheid)
 • Aanmelden voor een coronatest? 0800-1202
 • GGD Limburg-Noord informatienummer: 088 - 11 91 990 (werkdagen tussen 8.30-17.00 uur)

 • Deel deze pagina: