Bestuur en organisatie

De Veiligheidsregio Limburg-Noord is de organisatie waaraan de gemeenten in Noord- en Midden-Limburg de uitvoering van taken hebben opgedragen op het gebied van veiligheid (brandweerzorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing) en gezondheid (publieke gezondheidszorg). De taakopdracht en de inrichting van het bestuur is te vinden in de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio en Gemeentelijke Gezondheidsdienst Limburg-Noord.

Veiligheidsregio Limburg-Noord kent vier bestuursorganen:

  • Dagelijks bestuur
  • Algemeen bestuur
  • Bestuurscommissie GGD
  • Bestuurscommissie veiligheid

De vergaderingen van het algemeen bestuur en de beide bestuurscommissies zijn openbaar. De vergaderstukken worden ongeveer een week voor de vergadering onder beleid en publicaties geplaatst.

Dagelijks Bestuur

Het dagelijks bestuur (DB) zorgt voor de voorbereiding en uitvoering van de beslissingen van het algemeenbestuur en van de beide bestuurscommissies. Verder stelt het dagelijks bestuur de regels vast voor de ambtelijke organisatie. De vergaderingen van het dagelijks bestuur zijn niet openbaar.

Het dagelijks bestuur bestaat uit zeven personen: de voorzitter van de Veiligheidsregio Limburg-Noord, de heer A.S. Scholten, drie leden uit de bestuurscommissie GGD en drie leden uit de bestuurscommissie veiligheid.

Samenstelling dagelijks bestuur VRLN (per 2022)

Functie Naam
Voorzitter Burgemeester A. Scholten
Vicevoorzitter Burgemeester R. Donders-De Leest
Portefeuillehouder Financiën Burgemeester R. Palmen
Portefeuillehouder P&O Burgemeester S. Strous 
Voorzitter BC GGD Wethouder F. Schatorjé
Afgevaardigd uit BC GGD Wethouder M. Beukema
Afgevaardigd uit BC GGD Wethouder M. Ferrière
Algemeen Bestuur

Het algemeen bestuur (AB) beslist over de financiële kaders voor de gehele Veiligheidsregio Limburg-Noord en stelt de begroting en de jaarrekening vast.

Het algemeen bestuur bestaat uit de burgemeesters van de 15 gemeenten in Veiligheidsregio Limburg-Noord. Ook de wethouders gezondheid kunnen deelnemen aan de vergaderingen van het algemeen bestuur. Het algemeen bestuur kent vaste adviseurs in de personen van de hoofdofficier van justitie, een vertegenwoordiger van de eenheidsleiding Limburg van de politie, de voorzitter van het waterschap, de regionaal militair commandant en de commissaris van de koning.

Portefeuilleverdeling algemeen bestuur VRLN (per 17-11-2020)

Portefeuille Portefeuillehouder Vervanger
Voorzitter A. Scholten mw. R. Donders
Crisisbeheersing mw. R. Donders A. Scholten
Personeelszaken S. Strous R. Palmen
Financiën R. Palmen S. Strous
Brandweer nnb mw. M. de Boer
Risicobeheersing mw. M. de Boer nnb
Witte kolom/GHOR mw. D. Schmalschläger nnb
Sociale veiligheid nnb mw. B. op de Laak
Duurzaamheid mw. B. Op de Laak mw. D. Schmalschläger
Informatievoorziening nnb mw. W. Delissen
Meldkamer/ communicatie mw. W. Delissen nnb
Oranje kolom mw. M. Pelzer W. Gradisen
Risicogericht werken W. Gradisen mw. M. Pelzer
(Hoog) water H. Teunissen B. Vostermans
Internationale samenwerking B. Vostermans H. Teunissen

 

Bestuurscommissie GGD

De bestuurscommissie GGD beslist over alle inhoudelijke aangelegenheden rondom de publieke gezondheid. De wethouders gezondheid van de 15 gemeenten vormen de bestuurscommissie GGD. Zij kiezen uit hun midden de voorzitter. De huidige voorzitter van de bestuurscommissie GGD is dhr. F. Schatorjé, wethouder gezondheid in Venlo.

Bestuurscommissie Veiligheid

De bestuurscommissie veiligheid beslist over alle inhoudelijke aangelegenheden over veiligheid en stelt onder meer het beleidsplan inclusief het regionale risicoprofiel en het regionale crisisplan over de brandweerzorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing vast. De bestuurscommissie veiligheid wordt gevormd door de burgemeesters van de 15  gemeenten. De voorzitter van de Veiligheidsregio Limburg-Noord, de heer A. Scholten, is ook voorzitter van de bestuurscommissie veiligheid.

Directie en management

Jac Rooijmans is algemeen directeur, directeur Publieke Gezondheid van Veiligheidsregio Limburg-Noord en Regionaal Commandant Brandweer . Hij adviseert het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur. Bovendien ziet hij erop toe dat de genomen besluiten worden uitgevoerd. De directeur functioneert als ambtelijk secretaris van de bestuursorganen van Veiligheidsregio Limburg-Noord (algemeen en dagelijks bestuur).

De algemeen directeur Veiligheidsregio Limburg-Noord wordt ondersteund en geadviseerd door het managementteam:

  • Natasja van Montfoort, manager GGD / adjunct-directeur Publieke Gezondheid 
  • Leon Triepels, manager Incidentbestrijding en Crisisbeheersing
  • Madeleine Meijer, concerncontroller
  • Niels Boots, bestuursadviseur

  • Deel deze pagina: