Ontwerp Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Limburg-Noord

Het Regionaal Crisisplan beschrijft de hoofdstructuur van de crisisorganisatie in de Veiligheidsregio Limburg-Noord en de bijbehorende taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden.

Het dagelijks bestuur van Veiligheidsregio Limburg Noord maakt bekend, dat in het kader van de uitgebreide openbare voorbereidingsprocedure van 9 februari tot 23 maart 2018 ter inzage ligt: Het ontwerp Regionaal Crisisplan (RCP) van de Veiligheidsregio Limburg-Noord.

Het Regionaal Crisisplan beschrijft de hoofdstructuur van de crisisorganisatie in de Veiligheidsregio Limburg-Noord en de bijbehorende taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Voor specifieke risico’s en risico-objecten worden de maatregelen en capaciteiten uitgewerkt in aparte plannen. De in het RCP beschreven hoofdstructuur van de crisisorganisatie is ook voor deze specifieke plannen het primaire inrichtingskader. Het RCP is van toepassing op alle 15 gemeenten van de Veiligheidsregio Limburg-Noord.

De papierenversie van het ontwerp-crisisplan ligt ter inzage bij de balie van de Veiligheidsregio Limburg Noord, Nijmeegseweg 42, 5900 AA, Venlo en ook bij alle 15 gemeenten. Deze versie van het ontwerp Regionaal Crisisplan kan worden ingezien tijdens kantooruren.

Belanghebbenden kunnen van 9 februari tot 23 maart 2018, hun zienswijze kenbaar maken aan het dagelijks bestuur van Veiligheidsregio Limburg Noord, Nijmeegseweg 42, 5900 AA, Venlo. Degene die schriftelijk zijn zienswijze inbrengt, kan vragen zijn persoonlijke gegevens niet te vermelden. Voor het mondeling kenbaar maken van zienswijzen kan een afspraak worden gemaakt met de Veiligheidsregio Limburg-Noord, via telefoonnummer 088-1190000.

Beroep tegen een besluit, dat is voorbereid met de openbare voorbereidingsprocedure, kan alleen worden ingesteld door belanghebbenden die in deze voorbereidingsprocedure hun zienswijze hebben ingediend. Daarnaast kan ook beroep worden ingesteld door belanghebbenden die niet verweten kan worden, eerder geen zienswijze te hebben ingediend.