Rampbestrijdingsplan voor Inrichtingen met Gevaarlijke Stoffen

20 mei 2021 - 14:38
Algemeen

Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Limburg-Noord maakt bekend, dat in het kader van de uitgebreide openbare voorbereidingsprocedure vanaf uiterlijk 24 mei 2021 gedurende zes weken ter inzage ligt: Het ontwerp Rampbestrijdingsplan voor Inrichtingen met Gevaarlijke Stoffen (RBP IGS) van de Veiligheidsregio Limburg-Noord.

Het Rampbestrijdingsplan beschrijft de wijze waarop de veiligheidsregio en haar crisispartners zijn voorbereid op de bestrijding van maatgevende rampscenario’s bij bepaalde categorieën hoog-risico objecten (als bedoeld in art. 1, eerste lid, van het Besluit risico’s zware ongevallen 2015). Het RBP IGS bestaat uit één generiek deel met een beschrijving van de rand voorwaardelijke processen en generieke maatgevende rampscenario’s, en een multidisciplinaire bedrijfsspecifieke inzetkaart per risico-object met een beschrijving van de specifieke maatgevende rampscenario’s en overige informatie die van belang is voor een adequate inzet van de hulpdiensten bij de betreffende inrichting.

Doel

Het doel van het RBP IGS is het:

  • Vastleggen van een generieke werkwijze bij de bestrijding van incidenten bij  hoog-risico objecten zoals hierboven beschreven; 
  • Vastleggen van en inzicht geven in de specifieke omstandigheden en repressieve afspraken  voor inrichtingen met gevaarlijke stoffen met risico’s voor de omgeving; 
  • Voorkomen en/of beperken van schade en slachtoffers door adequate waarschuwing van de omgeving, adequate en veilige inzet van betrokken diensten en het bevorderen van (zelf)redzaamheid door het vooraf bieden van handelingsperspectief aan burgers. 

Inzage

Het generiek deel van het RBP IGS is van toepassing op alle gemeenten in de Veiligheidsregio Limburg-Noord. De specifieke inzetkaarten zijn alleen van toepassing op de gemeenten waarin het hoog-risico object is gelegen, alsmede de gemeenten die mogelijk nadelige effecten kunnen ondervinden van een ramp bij één van de hoog-risico objecten. Het ontwerp-rampbestrijdingsplan ligt ter inzage bij de balie van de Veiligheidsregio Limburg Noord, Nijmeegseweg 42, 5900 AA, Venlo, alsmede in uw gemeente.
De bedrijfsspecifieke inzetkaarten zijn enkel fysiek in te zien bij de balie van de Veiligheidsregio Limburg Noord In verband met de Wet openbaarheid van bestuur (art.10, lid 1).
Het ontwerp-Rampbestrijdingsplan kan worden ingezien tijdens kantooruren. 

Zienswijze

Belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van ter inzage legging hun zienswijze kenbaar maken aan het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Limburg Noord, Nijmeegseweg 42, 5900 AA, Venlo. Degene die schriftelijk zijn zienswijze inbrengt kan verzoeken zijn persoonlijke gegevens niet te vermelden. Voor het mondeling kenbaar maken van zienswijzen kan een afspraak worden gemaakt met de Veiligheidsregio Limburg-Noord 088-1190000. 
Beroep tegen een besluit dat is voorbereid met de uniforme openbare voorbereidingsprocedure kan alleen worden ingesteld door belanghebbenden die in deze voorprocedure tijdig hun zienswijze hebben ingediend, alsmede belanghebbenden die niet verweten kan worden geen zienswijze te hebben ingediend.


  • Deel deze pagina: